Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit lijden des doods is het Nieuwe Verbond, — alsof hij zeggen wilde: "Wij hebben ons samen verbonden om voor malkander te sterven. Welnu, dit is mijn bloed des Verbonds. Neemt dezen beker; drinkt allen daaruit; doet dat tot mijne gedachtenis. Drinkt het in, dat ik u de zonden vergeven zal, als gij mij wederkeerig uw bloed van liefde en trouw tot den dood te drinken zult geven. Ons verbond bestaat in wederkeerige liefde tot den dood; weest gijheden eveneens getrouw tot den dood, tot vergeving van zonden, die ik beloofde, en die gij aangenomen hebt in den doop totden dood. Openb. 2:10.

Zoo min wij dus in Jes. 53, in de offers, en in de besnijdenis de gewone leer der plaatsvervanging vonden, evenzoo min vinden wij die in de ons voorgelegde teksten, of in de instelling van den maaltijd des Nieuwen Yerbonds, die wij zelf aan dat lijstje toevoegden; maar wel vinden wij in dat eene, zoowel als in het andere, eene geheel andere plaatsvervanging.

De gewone leer der plaatsvervanging toch stelt, gelijk wij gezien hebben, dat God niet anders kon en mocht vergeven, dan nadat aan Zijne strafeischende rechtvaardigheid voldoening zou zijn gegeven, en dat God, dewijl de mensch daaraan niet kon voldoen, zelf aan die strafeischende rechtvaardigheid heeft voldaan, door Zijnen Zoon in de wereld te zenden, ten einde hem voor onze zonden te straffen, om zichzelven alzoo te verzoenen en ons te kunnen vergeven.

Wij noemden dat wartaal, en Godonteerende leugen en dwaasheid, en herhalen nogmaals: Wat aardsche vader zou zijnen gehoorzamen zoon straffen, wetende, dat hij ouschuldig was? Voorts vragen wij: Zou ieder, die zulk straffen(?) aanschouwde, wetende dat die zoon onschuldig was, en dat die vader eveneens wist, dat

Sluiten