Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelen -wij ons thans daartoe genegen. Een andere vlaag van krankzinnigheid zou ons -wellicht verpletteren !

Hoe geheel anders zou de zaak staan, als de kinren van dien vader verleid waren om kwaad te doen, n, gezondigd hebbende, zich met een beschuldigend geweten poogden te verbergen, en de vader zulks wetende, hen zocht, en vond, en strafte met hen buiten de deur te plaatsen, op hope, dat zij daardoor tot ootmoed, en de bede om genade en vergeving zouden komen, ten einde weder in gunst te worden aangenomen? Veronderstel tevens, dat de goede bedoeling des vaders eene tegenovergestelde uitwerking had; dat de kinderen den vader niet begrepen, maar door vrees, en wrevel, en verleiding verblind en verhard steeds verder weg zwierven, ten prooi aan allerlei ellende en met de vreeselijkste- toekomst voor oogen: zou een waar vader daarvoor ongevoelig zijn, en niet alles aanwenden om hen boodschap op boodschap, vermaning op vermaning, waarschuwing op waarschuwing, belofte op belofte te zenden, en hen met vele gewisse kenteekenen van liefde en vergevensgezindheid te verzekeren, dat hij bereid was om hen weder in zijn gezin met al de genoegens daaraan verbonden op te nemen, indien zij slechts met een besneden hart, met het zond- en schuldoffer van hartelijk berouw, en met hun brandoffer van toewijding om voortaan gehoorzaam te zijn, wilden wederkeeren? Vooronderstel voorts dat de vader, ziende dat de boodschappers niet geloofd werden, en het doel niet bereikt, eindelijk tot zijnen eenig overgebleven, en gehoorzamen, en hartelijk beminden zoon zeide: Mijn kind! ik ben diep bedroefd over den toestand en de omstandigheden uwer broederen, die meer en meer onder de hun vijandige macht geraken, en zond u gaarne om hen in mijne plaats, in hunne ellende en onder hunne welverdiende straf te bezoeken, ten einde

Sluiten