Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen van hunnen verleider te verlossen, en uwe uiterste pogingen aan te wenden, om hen te redden; en dat die zoon terstond bereid was om te zeggen : Vader! ik deel in uwe droefheid en smart over uwe afgedoolde kinren, en heb zelf innig medelijden met hen. Ook ik heb hen lief met de liefde mijner ziel, en zal gaarne mijne persoonlijke en uiterste pogingen aanwenden, om hen van hunnen vijand en uit hunne ellende te verlossen. Ik ben bereid om alles, wat zij van wege hunne ongehoorzaamheid te verduren hebben, in gehoorzaamheid aan u, en uit liefde tot hen, te verduren: u, en uw hnis te verlaten; de groote zee, die hen van u scheidt, over te steken; over bergen en rotsen en door poelen en plassen, in armoede en ellende rond te zwerven, en tot de diepste diepte af te dalen, om hen te zoeken en van uwe heilige liefde te getuigen, die zoo gaarne vergeven wil, indien zij slechts met berouw terug willen keeren. Br ben bereid (want ach! zij zullen mij niet hèrkennen, en mijne spraak niet meer kunnen verstaan), om zelfs den smaad en spot van hun ongeloof bij mijne verklaring, dat ik, zulk een arme zwerveling, uw zoon ben, te verdragen. Ja, als ik in den strijd met hunnen yerleider, en onder zijnen invloed, door hunne handen sterven moet, o! ik ben bereid om te sterven, als zij er maar toe gebracht worden om, schuld belijdende, tot u weder te keeren. — Vooronderstel deze liefhebbende vader en zoon kwamen alzoo met malkander overeen, en de zoon aanvaardde de taak, en gaf zich zoo geheel en al over, was dat geen ontzettend offer van toewijding? Werd hij dan niet een offer voor hen en voor hunne zonde? dat is, omdat zij gezondigd hadden en schuldig waren ? En als zij dan, hetzij door de woorden en daden, hetzij door den dood van dien xoon tot bezinning kwamen, geloofden, en wederkeerkeerden, was hij het dan niet die, door hen tot het

Sluiten