Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zond- en schuldoffer yan verootmoediging te leiden de straf van hen wegnam? Edoch, zou men hier wel van plaatsvervangend straffen kunnen spreken? Kunnen zeggen, dat die gehoorzame en liefhebbende zoon door den vader gestraft, en dat de vader door hem te straffen verzoend werd? Zou men hier ook van onrechtvaardigheid spreken , en door verontwaardiging ontstoken worden? Zou men hier niet veeleer door verbazing over zulk eene liefde en barmhartigheid de handen in een slaan? Zou men deze liefde van zulk een vader en zoon niet overal luide verkondigen, terwijl men tevens den onontbeerlijken eisch van geloof, en verootmoediging, en wederkeering, en toewijding van de ongelukkigen billijken zou, dewijl het ten eenenmale onmogelijk moet geacht worden, dat zij zonder geloof, en verootmoediging, en wederkeering, en toewijding, de genoegens van het vaderlijk huis en de liefde van het vaderlijk hart konden genieten en waardeeren? En terwijl men over zulk eene liefde en rechtvaardigheid zich verbazen zou, zou men zich niet tevens verbazen, indien de verkeerdheid en dwaasheid dier ongelukkigen, die de blijde boodschap van vergeving vernamen, haar veronachtzaamden, en dien liefhebbenden zoon en broeder smaadheid konden aandoen, hem zelfs in hunnen euvelen moed konden vermoorden, en na dien gruwelijksten aller misdaden zijn bloed nog konden vertreden?

Welnu, pas dit beeld, zwak als het is in vergelijking van de diepe vernedering van den Zoon van God, en vooral met het oog op zijne opstanding en verhooging aan 's Vaders rechterhand tot een rechter van levenden en dooden, ik zeg, pas dit toe op het evangelie der genade Gods. Wij hebben gezondigd, zijn uit het Paradijs verdreven, en zwerven in onze schuld, en zom'e, en ellende, in de woeste wereld, en onder

Sluiten