Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de leiding van den overste van de macht der duisternis rond. God is liefde, en zijne liefde is met ons leed begaan en wil ons redden, en voortijds veel maal en op velerlei wijze tot ons gesproken hebbende door de profeten, zendt Hij ten laatsten ook zijn éénig geboren en welbeminden Zoon; en die Zoon, het afschijnsel van Zijne heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Zijne zelfstandigheid voelt, evenals Hij, het diepste medelijden met ons en komt om ons den Yader te openbaren. De Yader zendt den Zoon, en de Zoon, één met den Yader als hij is, kan niet anders dan in gehoorzaamheid aan den Yader heengaan, om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. De Yader zendt, maar vloekt, en straft, en doodt hem niet, om alzoo zijnen toorn te stillen, en aldus tot bedaren gebracht, te kunnen vergeven; noch ook om zóódoende aan zijne strafeischende rechtvaardigheid (strafeischende rechtvaardigheid nota bene!) te voldoen; neen! maar Hij zendt hem 'in zijne plaats om te voldoen aan zijne liefde, en de Zoon komt, in de plaats desYadees, in het vleesch, en onder het uitwendige van den vloek, die op ons rust, om ons van den inwendigen vloek, te verlossen; onder de tijdelijke straf, die wij dragen, om ons door ootmoedig geloof en hartelijke gehoorzaamheid van de inwendige, geestelijke en eeuwige strai te bevrijden. Hij sterft voor ons, gelijk hij voor ons geleefd heeft, onder vele gewisse kenteekenen, dat hij de Zoon van God is, en is krachtelijk bewezen de Zoon van God te zijn, naar den geest der heiligmaking, door zijne opstanding van den dood; zoodat wij . in zijn' dood en in zijne opstanding de ontwijfelbaarste verzekering hebben van de boodschap van genade en vergeving; en geplaatst aan Gods rechterhand met heerlijkheid en eer, zendt hij wederom zijne discipelen in zijne plaats, en stelt hen in staat, door den Heiligen

Sluiten