Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest, om de blijde boodschap van bekeering en vergeving van zonden te verkondigen in zijnen Naam. O! hierin is liefde, en genade, en rechtvaardigheid, en waarheid, en blijdschap ten eeuwigen leven: liefde, die ook het geliefste niet spaart om te verlossen; liefde, die zich overgeeft, en de onwrikbaarste bewijzen ons aanbiedt van bereidvaardigheid om te vergeven en te verlossen; maar ook rechtvaardigheid, die geloof en bekeering eischt om te kunnen verlossen, en de eisch, maar ook als natuurlijk gevolg van geloof in die liefde, dankbare toewijding in den doop tot den dood, tot heiligmaking en reiniging van alle ongerechtigheid, en om wederom anderen te redden!

Zóó heeft de Allerhoogste aan zijne opofferende liefde voldoening gegeven, en is Hij, op menschelijke wijze gesproken, over zich zeiven voldaan, met zich zeiven verzoend, en tot ruste gekomen, en kan Hij uitroepen: „"Wat is er nog aan mijnen wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb." Zóó heeft de Heer Jezus aan zijne liefde voldoening gegeven, en is hij, op menschelijke wijze gesproken, over zich zeiven voldaan en met zich zeiven verzoend, en kan hij uitroepen: „Ik heb U verheerlijkt op de aarde; ik heb voleindigd het werk dat Gij mij gegeven hebt om te doen; en nu verheerlijk mij, Gij Vader! bij u zeiven met de heerlijkheid, die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uwen naam geopenbaard den menschen, die Gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik heb hun uwen naam bekend gemaakt, en zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede gij mij liefgehad hebt in hen zij, en ik in hen," — en, na door lijden geheiligd en verheerlijkt te zijn: „Het is volbracht"! Zóó wordt door de liefde Gods in Christus Jezus, onzen Heer, aan het berouwhebbende zondaarshart voldoening gegeven, en roept men het uit:

Sluiten