Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„God bevestigt zijne liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren; veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, (door geloof in zijne liefde tot den bloede, tot den dood toe), zullen wij door hem behouden worden van den toorn." Gerechtvaardigd door het geloof in zijn bloed, hebben wij vrede met God, in vreugde en droefheid, in leven en dood, en wijden wij ons om in zijne plaats, het evangelie te verkondigen, en niets zal ons scheiden van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus, onzen Heer. Dit is de ware plaatsvervanging: de Vader zendt den Zoon,, en de Zoon zendt zijne dienaren, en de dienaren van Christus komen in den naam van Christus, gelijk hij in den naam des Vaders gekomen is, tot heil der wereld, in waarheid en liefde.

Men klemme zich toch niet langer vast aan de zondige uitleggingen, die men, in overeenstemming met de heidensche filosofie, aan de besnijdenis, de offers des Ouden Verbonds, aan Jes. 53, en aan deze of gene onbegrepen teksten van het Nieuwe Verbond gegeven heeft; maar neme het gansche woord Gods, make een onderscheid tusschen het voorwerpelijke en het onverwerpelijke etc., etc., en men zal bij het licht van den Heiligen Geest tot geheel andere denkbeelden komen, dan die Godonteerende, en, tot hare wettige consequentiën doorgevoerd, het waarachtige evangelie der genade, en der liefde, en der rechtvaardigheid Gods verwoestende leer van plaatsvervangend straffen, waarvoor elk eerlijk gemoed terugdeinst, en elk Christen behoorde terug te deinzen. Wij althans hebben geleerd er voor terug te deinzen, en die leer, met dankzegging aan God voor het licht ons in dezen geschonken, als Godslasterlijk te verwerpen, en te prediken, dat Christus de plaats des Vaders vervan-

Sluiten