Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld of martelaar gezegd worden, dat hij Het Woord, de Zoon van God, het afschijnsel van Zijne heerlijkheid , en het uitgedrukte beeld van Zijne zelfstandigheid , de Koning der koningen en de Heer aller heeren is? Is iemand hunner van den hemel gekomen, om der slang den kop te vermorselen en der wereld het leven te geven? Heeft iemand hunner ons den Yader verklaard, gelijk hij heeft gedaan? Heeft ooit iemand geleefd, is ooit iemand gestorven als hij? en opgewekt? en ten hemel gevaren? en aan Gods rechterhand geplaatst met alle macht in hemel en op aarde, als hij ? Is aan iemand anders het oordeel gegeven ? Leert de Schrift ons, om ons aan hen over te geven en toe te vertrouwen? hen om genade, en vergeving, en hulp, en bijstand in nood en in dood aan te roepen, gelijk van hem geschreven staat? Waar lezen wij van iemand hunner: „Dat alle engelen Gods hem aanbidden." Waar, dat het des Vaders welbehagen is geweest, dat in iemand hunner de gansche volheid wonen zou; of dat elke knie voor iemand hunner gebogen zal worden, of dat elke toxg hunnen naam belijden zal, gelijk wij van hem lezen?

Men meent den Vader te eeren door aangaande Hem te gelooven en te leeren, dat Hij Zijnen Zoon in de plaats zondaren gestraft heeft! dat Hij op die wijze aan Zijne strafeischende rechtvaardigheid voldaan heeft! dat Hij zóó zich zeiven verzoend heeft! dat Hij niet anders dan zóó den zondaar kon en mocht vergeven! en beseft niet, dat men Hem op de gruwelijkste wijze onteert, door Hem de gruwelijkste liefdeloosheid, onrechtvaardigheid en onzin toe te schrijven!

Men meent den Zoon te eeren, door aangaande hem te gelooven en te leeren, dat hij zich in de plaats van den zondaar heeft laten straffen, en beseft niet, dat hij dan niet slechts de tijdelijke gevolgen der zonde,

Sluiten