Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men beweert, dat Christus voor alle verledene, tegenwoordige en toekomende zonden gestraft werd, en de schuld heeft betaald, zeodat er maar alles bij door kan. Men liegt, men bedriegt, men lastert, men breekt verbonden, men pleegt geweld, men wandelt in hoogmoed en zonden van allerlei aard, te gruwelijk om te noemen; en dat alles in vertrouwen op de valsche leer, dat Christus voor alle verledene, tegenwoordige en toekomende zonden heeft betaald en voldaan! Waarlijk , wij hebben genoeg gehad van zulk eene leer, en van zulk een leven, en over het geheel van zulk een misvormd christendom. De naam des Heeren wordt er om gelasterd, de kracht des gewetens verstompt, de maatschappij gaat er mede te gronde, — en wij verzekeren allen, dat, niettegenstaande die leer en dat ij del vertrouwen, niemand in den hemel komt, die verontreinigt, of gruwelijkheid doet, of leugen spreekt; maar alleen zij, wier namen geschreven staan in het boek des levens des Lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Openb. 21 : 27. Het leven des Lams moet geleefd, en het lijden des Lams moet verduurd worden, gelijk van Abels tijd af aan het geval is geweest, naar de mate der gaven van Christus. In dit levens en stervensboek moet onze naam staan. „Zalig zijn zij, die zijne geboden doen, opdat hunne macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad, maar buiten zullen zijn de honden, en de toovenaars (bedriegers), en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen lief heeft, en doet. Ik, Jezus, heb mijnen engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten." Openb. 22 : 14—16.

„Zóó!" roept men op nieuw, „gij stelt dus dat de mensch uit de werken zalig moet worden"!

Sluiten