Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, om er van te eten, (en het verbod kon niet nalaten om er over te doen denken, vooral niet als er bovendien verleiding in het spel was), maar bestreed en overwon hij die begeerte, dan kwam er geen dood , maar veeleer grootere heerlijkheid. Gaf hij echter toe aan zijne begeerte, zoodat hij voor de verleiding bezweek, dan was de dood, de scheiding van God, ingetreden, die ook de scheiding van lichaam en geest na zich zou slepen, en deze scheiding tusschen God en de ziel heeft in het paradijs plaats gevonden. Zoodra de mensch in zijn geest van Gods Geest gescheiden was, was hij geestehjk dood, gelijk de mensch gezegd wordt dood te zijn, wanneer de menschelijke geest het lichaam heeft verlaten, 's Menschen geest was toen dood, tengevolge van de fatale keuze, die eene scheiding maakte tusschen hem en zijnen God; en gelijk die fatale keuze hem tot de misdaad voerde, zoo voerde zij hem ook de ellenden der ziel en des lichaams, en den lichamelijken dood te gemoet.

Gelijk echter de lichamelijke dood door den geestelijken dood, en die geestelijken dood, door die keuze, in de wereld gekomen is, zoo kan ook die lichamelijke dood, door het opheffen van dien geestelijken dood door een tegenovergestelde keuze, weder opgeheven, en de gemeenschap met God weder hersteld worden; maar daartoe is weder een ander sterven noodzakelijk: een sterven aan de wereld en hare begeerlijkheid, een sterven aan het leven naar het vleesch, aan zich zeiven, aan het ik, dat God van den troon stiet, om er zelf op te gaan zitten, en eigen heer en meester te zijn. O! dat is sterven! Dat is het sterven, waar het op aan komt, om weder ten leven te komen, zie het Rom. 7. Hier moet de mensch weder in eenen anderen zin sterven, om aan de bedreiging: „Ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den

Sluiten