Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedorst heeft. 2 Cor. 5:4. En het Gods leven door Christus in ons, maakt ons vrij van de wet der zonde en des /doods; en hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vleesch krachteloos was, heeft God getoond mogelijk te zijn door den Geest, toen Hij zijnen Zoon zond in de gelijkheid des zondigen vleesches, en om de zonde uit te roeien, de zonde in het vleesch veroordeeld heeft, opdat het recht der wet ook vervuld zou worden in ons, door niet naar het vleesch te wandelen , maar naar den Geest." Daarom zeggen wij: Neen! niet door de werken; maar door wedergeboorte, door gemeenschap des geestes met Gods Geest door het geloof; maar dan ook met Jakobus 2: „toon mij uw geloof uit uwe werken," — want: „Wat nuttigheid is het, mijne broeders! indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?" Lees verder dat geheele hoofdstuk eens met aandacht na, ja lees de gansche Heilige Schrift, en zie, hoe zij, hoe uw eigen hart, en uwe medemenschen overal, ten allen tijde, en onder alle omstandigheden eischen, dat uw geloof door de liefde werkzaam zij. Wij bidden u derhalve om Gods wille —

om uws zelfs wille — om uwer medemenschen wille

wilt uzelven toch niet langer door valsche overleggingen, en door eene valsche leer van plaatsvervanging bedriegen! Vlei uzelven niet meer met de leeringen en geboden van menschen, die geen nut doen, „want ik zeg u," «egt de Heer, „tenzij uwe gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en farizeën, dat gij in het Koningrijk Gods geenszins zult ingaan. Mt. 5,6, 7."

„Eindelijk roept men nog: „Gij stelt dus iets in den mensch!"

Wij vragen: Stelt gij dan niets in den mensch? Heeft de mensch dan niet gegeten van den hoorn der kennis des goeds en des kwaads? Hoezeer die kennis..

Sluiten