Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Wij vinden haar niet in den bijbel, en stellen daar

tegenover de ware leer des bijbels:

lo. dat de mensch naar Gods beeld is geschapen, 2o. dat dat beeld wel in het stof is gevallen, maar

toch weder opgericht kan worden,

3o. dat God van den beginne af aan door den

Christus gearbeid heeft, om dat beeld weder op te

richten}

4o. dat dat beeld geen hout of steen is, maar in den geest, en geestelijk, en zich tegen dien arbeid Gods verzetten of zich daaraan onderwerpen kan,

5o. dat hij, die zich daaraan onderwerpt, en blijft onderwerpen, zalig is, en steeds meer worden zal; en hij, die zich daaraan niet onderwerpt, niet alleen onder den toorn is, maar ook onder den toorn blijven zal.

Dit is eenvoudig; zoo eenvoudig, dat een kind het kan vatten, gelijk de Heer dan ook aan de armen en onkundigen het evangelie laat verkondigen, en uit den ,mond der jonge kinderen zich lof bereid, hoewel het voor de wijsheid dezer wereld verborgen blijft.

De vraag is maar, dat de mensch zich aan God onderwerpe; en om hem daartoe te leiden heeft God, gelijk wij reeds meermalen, nu op deze, dan op gene wijze gezegd hebben, van den beginne af aan, allerlei middelen aangewend. Daartoe gebruikte Hij het beschuldigend geweten, de ellenden des levens en den dood; zijne bedreigingen en beloften door zijne gezanten ; zijn zegen en vloek door bijzondere oordeelen en bedeelingen Zijner voorzienigheid; en in de volheid des tijds, toen alles er rijp voor was, zond Hij deneeniggeboren Zoon Zijner liefde, dien Hij aan allen voorstelt tot eene verzoening door het geloof in zijn bloed, in zijne liefde tot den bloede, tot den dood toe, waar

Sluiten