Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkelende tot in het vennoorden van de hoogste openbaring Gods: De Christus, het vleesch geworden Woord. Is het niet verschrikkelijk! Het wezen der Godheid is liefde, die zich geeft in den strijd, worstelende om te behouden, en die, worstelende om te behouden, zich laat vermoorden in het vleesch, maar ook dan nog voor de overtreders bidt: „Yader! vergeef." O! de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte der liefde Gods in Jezus Christus, onzen Heer, — wie zal haar meten? O gruwel der zonde, die zulk een offer noodzakelijk maakte tot afschrik en troost voor den mensch in zijne zonde en ellende! Het toppunt van satanische vijandschap tegen God, en het toppunt van liefde Gods jegens ons, beiden ontmoeten zich in het kruis van onzen Heer.

Ontzachelijk kruis! waaraan de strijd op leven en dood is gevoerd geworden! waaraan God de overheden en de machten ten toon gesteld, en der slang den kop vermorzeld heeft!

Mensch! kunt gij bij het gezicht van dat kruis nog de geringste roerselen en bewegingen der zonde in u toelaten, die tot zulk eeue misdaad vervoerden ? Denk er aan, dat gij dan in beginsel een Christusmoordenaar zijt!

Boetvaardige zondaar! kunt gij bij het gezicht van zooveel liefde nog twijfelen aan de barmhartigheid Gods, en zijne bereidvaardigheid om u alle uwe zonden, ook de snoodste, te vergeven? O! twijfel niet meer, maar werp u in de armen van hem, die zelfs voor zijne moordenaren gebeden heeft!

Yerloste discipel! die, door op dat kruis te staren, u over uwe zonde verootmoedigd en in Gods liefde geloofd hebt; wordt dat kruis u niet dagelijks meer dierbaar, maar ook ernstig, als gij u hem voor oogen stelt, die daar aanhing tot wegneming uwer zonde door uwe verootmoediging over de zonde en geloof in zijne

Sluiten