Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde; en die u tevens vandaar toeroept: „Ik verordineer u het koningrijk gelijk mijn Vadèr mij dat verordineerd heeft. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, alzoo zend ik ook ULiEDEN ? „Die u haat, die haat mij; en die mij haat, die haat ook mijnen Vader." Maar ook die overwint, ik zal hem geven te zitten in mijnen troon, gelijk ik overwonnen heb , en met mijnen Vader ben gezeten in Zijnen troon? "Wordt het u niet wonderlijk om het hart, als gij er aan denkt, dat, gelijk Christus de plaatsvervanger van God werd voor den mensch, gij alzoo de plaatsvervanger van Christus-moogt wezen onder uwe medemenschen? Maar ook, gaat n geene rilling door de leden, als gij er •aan denkt, dat, gelijk hij getrouw is geweest tot den dood, ook van u tronw tot den dood wordt gevraagd?

Dat zij, die in de zonde leven, of het met de zonde zoo nauw niet nemen, zulk plaatsvervangend lijden niet aanwillen, laat zich gemakkelijk begrijpen; dat zelfs geloovigen, dat het overigens goed met den Heer meenen, door naar binnen te zien, en daar zooveel gebreks te bespeuren, ontrust kunnen worden, en zich dan maar liefst met de gewone leer der voldoening door het plaatsvervangend straffen van den Christus pogen te troesten, is eveneens te begrijpen. Het is zulk eene gemakkelijke leer; daar kan zooveel, ja alles bij door, want zoo zegt dat wangeloof,— Christus is voor al mijne verledene, tegenwoordige, en toekomende zonden gestraft geworden! En dan fluistert de vader der leugenen en het arglistige hart: Gij behoeft dus niet zoo voorzichtig, ernstig en oprecht te zijn; niet zoo geheel aan uzelven gestorven te zijn of te sterven, en der gerechtigheid te leven. Maar wee, die genisten te Zion, die zoo zichzelven en anderen bedriegen, en zelfs den Zoon van God openlijk te schande maken! De mensch moet van de zonde af:

Sluiten