Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde, om hem moed in te boezemen en aan zich te verbinden; ja, van den aanvang af zijn hemel en aarde in roer en beweging geweest, om het verloren menschdom weder terecht te brengen, en daartoe heeft Hij eindelijk zelfs zijnen eeniggeboren Zoon niet gespaard. Niet door dien Zoon in onze plaats te straffen, heeft God aan Zijne strafeischende rechtvaardigheid voldaan, ten einde zich zeiven te verzoenen, om te kunnen vergeven; maar door hem voor ons over te geven tot den dood, heeft Hij aan Zijne grenzenlooze liefde en barmhartigheid voldoening gegeven, en tevenshet niets sparende van de zonde getoond, ten einde den mensch door het verschrikkelijke van de zonde, van de zonde af, en door Zijne liefde en barmhartigheid tot ootmoedig vertrouwen en wederliefde te leiden; en door geloof in het verschrikkelijke van de zonde en hare ontzettende gevolgen, en van onze verdoemelijkheid voor God, en door verootmoediging over en belijdenis van zonde, en geloof in Zijne liefde, ons leidende tot de overgave des harten aan den Oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, om onder zijne leiding te strijden tegen de zonde, en den geest, die daar werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, en te lijden om der gerechtigheid en der waarheid wille, — met een woord: door te gelooven in, en ons over te geven aan koning jezus,

en te leven en te sterven onder zijne banier, ontvangen wij vergeving , en worden wij aangenomen tot kinderen Gods en erfgenamen zijns Koningrijks.

Wij moeten verzoend worden. Het tot verzoening geneigde gemoed erkent den rechtvaardigen eisch van verootmoediging en belijdenis enz., en wordt met alle Gods eischen en bevelen, beloften en bedreigingen, doen en laten, ja onder alle ervaringen van leed en droefheid met Gods weg en werk, dat is, met God verzoend.

Sluiten