Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met God verzoend te zijn, zich door kinderlijk geloof in den Heer aan God over te geven en toe te vertrouwen , en in die overgave en dat vertrouwen fe leven, uit den Heiligen Geest, uit God geboren te zijn, zoodat wij Hem als een Heilige en Rechtvaardige Vader liefhebben en gehoorzaam zijn, het leven Gods leven, en als het wezen moet 's Heeren dood sterven, en zelfs dan nog evenals hij bidden: „Yader! vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen", of met Stefanus: „Heere! reken hun deze zonde niet toe", .— dat is de roeping, waarmede wij geroepen worden; dat geeft voldoening aan het gemoed, ja zielevreugd, en eeuwige zaligheid. De minste opstand tegen Hem geeft daarentegen onrust en droefheid der ziele, en die niet gelooft zal verdoemd worden.

Als men de Heilige Schriften onbevooroordeeld onderzoekt, dan zal men bevinden, dat dit de waarheid is, die overal, van Genesis af tot de Openbaring van Johannes toe, steeds helderder te voorschijn komt. Deze is de waarheid, die aan het verstand en hart van den boetvaardigen zondaar voldoening geeft, en God op het hoogste verheerlijkt, als zijnde een heilig en rechtvaardig Vader van allen, en den Heere Jezus Christus, als zijnde de éénige Verlosser en Zaligmaker van den beginne tot aan het einde der wereld. Zij is de waarheid Gods, die tot ootmoed, en heilige liefde, en lijden ons roept, en niet als de leugen tot hoogmoedig en eigenwijs getwist, en gekijf, en vervolging. Zelfs de ongeloovige zal moeten erkennen, dat deze leer rechtvaardig , wijs, goed en goddelijk is, al is zijne aardschgezindheid ook ongenegen om den weg van waar zijn, van zelfverloochening, van belijdenis, en, waar het kan, herstel van bedreven kwaad, en eenen ootmoedigen wandel in de liefde in te slaan.

Volk des Heeren! laat deze leer uwe leer zijn, en

Sluiten