Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geroepen worden, die in 's Heeren dienst iets zullen mogen uitrichten.

Meer dan ééne stem heeft zich in den laatsten tijd doen hooren tegen het stelsel van werkzaamheid door middel van Vereenigingen en er op gewezen hoe de Heer gewoon is groote dingen tot stand te brengen niet door velen gezamenlijk maar veeleer door enkele personen afzonderlijk. Ik geloof dat men in alles fouten kan vinden. Laat men enkele personen elk voor zich zelf den arbeid verrichten, dan zal men spoedig diezelfde menschen wellicht hooren roepen om vereeniging en aaneensluiting der bestaande krachten. Toch kan er een waarheid liggen in die waarschuwing. En onloochenbaar is het, dat juist hierin het gevaar ligt voor vereenigingen, dat het gevoel van verantwoordelijkheid , op allen gezamenlijk rustend, door niemand zoo zwaar wordt gevoeld en dien ten gevolge de geestelijke arbeid niet of althans niet alzoo wordt ter harte genomen als wanneer die slechts op een enkelen drukte.

Hoe, wij willen de sterke vestingen des Satans in het verre heidenland bestormen! Wij willen den Machtige zijn vang gaan ontnemen in die plaatsen, waar hij ongehinderd tot nu toe Heerschappij heeft gevoerd! Wij willen in de groote woelende zee der natiën het net des Evangelies uitwerpen en zielen redden uit de afgronden der duisternis. En wij zouden meenen dat het voldoende was een aantal gaven bijeen te zamelen, daarmede eene inrichting tot opleiding van Evangeliedienaren te onderhouden, menschen uit te zenden en maandelijks

Sluiten