Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren, dat zij slechts een krachtigen, laatsten stoot behoefden om tot werkelijke overgave van zich zei ven aan den Heer Jezus gebracht te worden. En dat alzoo aan menige plaats, waar de geloovige, trouwe leeraar of zendeling jaren lang had geploegd en gezaaid, naar het scheen met weinig vrucht, bij de komst van dezen dienstknecht des Heeren, de zegen des Geestes op heerlijke wijze het zaad deed. opschieten , dat reeds geruimen tijd in de aarde verborgen had gelegen.

Doch niet overal was dit aldus. Ook in zoo ettelijke gevallen waren het dezulken, die vroeger geheel vijandig tegen het Evangelie gekeerd stonden. Ook onder heidenen, die van het Christendom niets wilden weten, deed zich de krachtige werking des Heiligen Geestes op buitengewone wijze gevoelen. En wel verre van te gelooven, dat het boven genoemd getal overdreven is, weet ik dat aan vele plaatsen het werk zich voordurend verder heeft uitgebreid, de nieuwbekeerden zelve zoovele predikers en arbeiders en visschers der menschen wordende.

Ik heb er meer dan eens eene beschrijving van trachten te geven en zal het nooit vergeten, het schouwspel van die menigte arbeidende Kaffers te Pietermaritzburg, gelijk ik ze zelve aanschouwde, door eene zonderlinge onwederstaanbare bekommering omtrent het behoud hunner zielen aangegrepen, zich avond aan avond in het eivolle kerkgebouw of in de open lucht verzamelend en daar alles wat rondom hen was vergetend,

Sluiten