Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

asl om uwen ijver reeds te bekoelen vóór die nog ontbrand zij, u de hand te verlammen vóór gij die nog aan den ploeg hebt geslagen, en u den moed te benemen vóór gij nog den strijd hebt aangevangen.

Wie zendt immer krijgsknechten uit naar den oorlog en houdt hun bij voorbaat de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid eener nederlage voor? Zal men niet veeleer hun moed aanvuren door hun de glansrijkste overwinningen voor te spiegelen? En zal niet veelzins de de overwinning afhangen van het goed vertrouwen waarmede het leger is bezield?

Welnu — ook alzoo hier. Bedenkt het, dat gij gaat in het midden eener arme verloren wereld en dat het in zekeren zin van uw geloof, van uw geestelijk leven, van uw gebed, van uwe tranen, van uwen arbeid zal afhangen, in hoeverre uw zending dienstbaar zal gemaakt worden aan het behoud van zielen. Gaat met de overtuiging, dat gij met denzelfden God te doen hebt, die den arbeid van eenen Taylor met zulken overstelpenden zegen heeft bekroond, met denzelfden Heiland, die tot zijne Apostelen en ook tot u gezegd heeft: //Ik zal u visschers der menschen maken," En denkt aan het woord des Heeren: //U geschiede gelijk gij geloofd hebt, U geschiede gelijk gij wilt."

En God zal ons niet beschaamd maken. Of liever ja, Hij zal ons beschaamd maken, maar beschaaamd niet door //teleurgestelde hoop, die het harte krenkt", maar door een zegen onze stoutste verwachtingen overtreffende.

3*

Sluiten