Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het zal ons gaan als den Apostelen, ja gelijk het ons in onze ervaring reeds zoo menigmaal is geschied: veel meer dan de tegenspoed zulks vermocht, zal de overvloeiende weldadigheid Gods ons verootmoedigen en ons met Petrus verbrijzeld aan 's Heeren voeten nederleggen met den uitroep: //Heere ga uit van mij, want ik ben een zondig mensch."

En gelijk op het meer Tiberias de visschers van het eene scheepje die van het andere wenkten om hun de behulpzame hand te bieden, gelijk het bij alle opwekkingen , bij alle uitstortingen des Heiligen Geestes is gezien geworden, dat de geloovigen van de meest verschillende en verst van elkander verwijderde gezindheden , alle verschil ter zijde zetten, alzoo zal ook onder ons, God geve het, alle verschil, alle afstand wegvallen en zullen allen, die den Heere Jezus liefhebben en alle vereenigingen, die de komst van zijn koningrijk zoeken te bevorderen, alle bijzaken vaarwel zeggen en al het andere vergeten om elkander te helpen in den grooten arbeid des Heeren.

En nu, wat zal ik meer zeggen?

Mij komt voor den geest eene plaat, die ik kort vóór mijn vertrek uit Utrecht voor de vensterramen van een der winkels aanschouwde en die, zoowel door het ongewone harer voorstelling als door het treffende harer uitvoering, de aandacht van menigeen en wellicht ook van enkelen uwer heeft getroffen.

Het is de afbeelding van eene vrouw, eene drenke-

Sluiten