Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare uitgestrekte hand niet aangrijpen? //Hoe zullen zij gelooven in Hem, Van wien zij niet gehoord hebben ? En hoe zullen zij hooren zonder die hun predikt ? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?"

En weinige dagen, nadat ik die eerste plaat had aanschouwd, werd mijn oog door eene tweede, hare tegenhangster, getroffen.

Het was dezelfde rots. Het was hetzelfde kruis. Het was dezelfde vrouw, maar gezeten op hare wijkplaats en nevens haar eene tweede, zij, wier hand om hulp had gesmeekt.

Moge dit ons beeld zijn, mijne vrienden! Zelve behouden , anderen behoudend. Zelve uit de golven gered, anderen uit de golven reddend. Zelve op de rots, anderen op de rots helpend. Zelve aan den voet des kruises, anderen daar brengend!

Moge dit het beeld zijn der Vereeniging, nu de hand aangrijpend, weldra met hare geredde zuster uit de heidenen op de rots der eeuwen gezeten.

Laat het ons een voorrecht en-eene eere zijn daartoe mede te werken!

En eenmaal, niet meer in het midden der onstuimige golven van dit aardsche leven, maar op de blijde kusten, in de eeuwige ruste, met die schare, die niemand tellen kan, uit Oost en West en Noord en Zuid, zij het voor ons allen : //Lof en dank en aanbidding aan het Lam, dat voor ons geslacht is en dat ons Gode gekocht heeft met zijn bloed uit alle geslachten en talen en natiën!". Zoo zij het.

P. HüET.

Sluiten