Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meenten zegt. Die overwint, De zal hem geven van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven eenen witten steen (een schitterend edelgesteente), en op den steen eenen nieuwen naam geschreven (gegraveerd), welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

En schrijf aan den engel der gemeente te Thyatire: Dit zegt de Zoon van God, die zijne oogen heeft als eene vlam vuurs, en zijne voeten zijn blinkend koper gelijk: Ik weet uwe werken, en liefde, en geloof en dienst, en uwe lijdzaamheid, en dat uwe laatste werken meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, die zichzelve zegt eene profetes te zijn, laat leeren en mijne dienstknechten verleiden, dat zij hoereeren en afgodenoffer eten. En Ik heb haar tijd gegeven, dat zij zich zou bekeeren van hare hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, Ik werp haar te bed (van ziekte, kwelling of verderf), en die met haar overspel bedrijven, in groote verdrukking, zoo zij zich niet bekeeren van hunne werken. En hare kinderen zal Ik door den dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, die nieren en harten onderzoek. En Ik zal ulieden geven, een iegelijk naar uwe werken. Doch Ik zeg ulieden, die het overblijfsel zijt in Thyatire, zoovelen, als er deze leer niet hebben, en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geenen anderen last opleggen; maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen. En die overwint, en die mijne werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; en hij zal ze hoeden met eenen ijzeren staf (schepter); zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van mijnen Vader ontvangen heb. En Ik zal hem de morgenster geven. Die ooren heeft, hoore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Sluiten