Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij hebt, opdat niemand uwe kroon neme. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den naam mijns Gods, en den naam der stad mijns Gods, des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van mijnen God afdaalt, en ook mijnen nieuwen naam. Die ooren heeft, die hoore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

En schrijf aan den engel der gemeente van de Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin (Hoofdvorst) der schepping Gods; Ik weet uwe werken, dat gij noch koud zijt, noch heet: och, of gij koud waart, of heet! Zoo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud, noch heet, Ik zal u uit mijnen mond spuwen. Want gij zegt: De ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige, en de jammerlijke, en de blinde, en de naakte. Ik raad u, dat gij van Mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte kleederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uwe oogen metoogenzalf, opdat gij zien moogt. Zoo wie Dc liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand mijne stem zal hooren, en de deur opendoen, Dc zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten, in mijnen troon, gelijk als Dc overwonnen heb, en ben gezeten met mijnen Vader in zijnen troon."

In het tweede en derde hoofdstuk van de Apokalypse, welke wij nu zullen overdenken, vinden wij eene uitnemende en geheel eenige afdeeling van heilige letterkunde, welke de geleerde en vrome Bengel gewoon was boven

Sluiten