Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel zij op zulk eene bijzondere wijze en met zooveel aandrang aan de gemeenten zijn gericht, schijnt het wel, alsof er een gemeen overleg heeft plaats gehad om ze aan het gezicht en het gehoor geheel te onttrekken.

De verklaringen van deze brieven zijn ook opmerkelijk schraal. Hoewel zij op allerlei wijze blijken, even^ veel waarde te hebben als de gelijkenissen, is er toch niet meer dan een tiende gedeelte van de aandacht aan gewijd, die aan de gelijkenissen is ten deel gevallen. Terwijl wij honderden studiën hebben over andere bijzondere redenen van den Heiland, zou hetmoeielijk vallen, tientallen te vinden over deze redenen des Heeren, die zijne laatste en plechtigste zijn, voorgezegd van uit den hemel, de wonderbare getuigenissen van zichzelven ten opschrift hebbende, en aan allen dringend aanbevolen door de zevenvoudige vermaning om den inhoud te hooren en te overwegen. Zelfs schrijvers over de Apokalypse zijn zeer dikwijls deze brieven voorbijgegaan, zonder er bijna eenige opmerkingen bij te voegen. Sommige schrijvers over de Apokalypse, die ten onrechte deze brieven slechts in betrekking tot de hier genoemde gemeenten beschouwden, en, bij vergissing, den aanvang van de eigenlijke Apokalypse zagen in hoofdstuk vier of zes, hebben gemeend, dat zij niet noodig hadden zich met deze goddelijke dingen bezig te houden, en zijn ze dan ook in het algemeen voorbijgegaan, waardoor hunne poging om dit boek te verstaan en uit te leggen, volkomen schipbreuk heeft geleden.

lezen, zoodat zij daar, waar dagelijksche godsdienstoefening gehouden wordt, driemaal in het jaar worden gelezen, en sommige hoofdtrekken of gedeelten van hoofdstukken meer dan driemaal, en zelfs twee hoofdstukken van de Apokalypse, en gedeelten van andere hoofdstukken zijn opgenomen, het tweede en derde hoofdstuk onder geene omstandigheid ooit in de samenkomst kan worden gehoord." — Bpist. to the Seven Chnrches. p. 10.

Sluiten