Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geminacht of vervolgd worden, het blijkt uit deze brieven, dat er in den hemel acht op hen gegeven werd, en dat zij in de beschouwing van den gezegenden Heiland de eerste plaats hadden. Er stonden wonderlijke dingen onder de machten dezer wereld te gebeuren. Er zouden zegels geopend worden, waardoor de hemelen zouden bewogen en de zon verduisterd zou worden, de sterren uit den hemel vallen f en bergen en eilanden uit hunne plaats zouden worden bewogen. Bazuinen zouden worden geblazen, die den regen in hagel, vuur en bloed zouden veranderen, en die den put des afgronds zouden openen, en de aarde met ellende vervullen. Oorlogen stonden gevoerd te worden in den hemel en op aarde, wraakfiolen zouden worden uitgestort, en er zouden gebeurtenissen plaats hebben, waarover de hemel halleluja's zou aanheffen. Maar voor en boven dit alles, was het hart en oog van den Zaligmaker op zijne kleine vereenigingen van geloovigen gevestigd, waaraan Hij ook het eerst zijne aandacht wijdt, als Hij zegt: «Schrijf, en zend aan de zeven gemeenten."

11. Wanneer wij echter het geschrevene nauwkeurig onderzoeken, dan zien wij, dat zij alle gericht zijn aan de predikanten der gemeenten. Iedere briefis geschreven aan »d e n engel" der gemeente. Wij weten echter, dat de brief niet voor hem alleen is geschreven, want het bevel om te hooren, »wat de Geest tot de gemeenten zegt," komt tot allen; doch wij vinden hier een artikel van geestelijke orde, hetwelk de gemeenten zeer nauw aan hunne herders verbindt, en de herders aan de gemeenten. Dit is zeer belangrijk. Het bewijst dat er in de Christelijke gemeente eene bediening is, — eene klasse van menschen die eene bediening hebben, welke aan ééne gemeente één engel aanwijst, en hem tot haar vertegenwoordiger en voorganger stelt. De orde waarin deze bedienaars elkander opvolgden, en

Sluiten