Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de zeven zijn er vijf die Christus berispt; en in een van deze vijf vindt Hij niets te prijzen. Slechts twee staan dit plechtig onderzoek door, en ook die zijn nog in aanraking met beginselen, die Hij geheel en al veroordeelt.

De eerste en aanzienlijkste gemeente was die van Efeze. Deze gemeente was gekenmerkt door eene krachtige neiging tot God, door ernst, en ijver, en toch begonnen zij in dit alles te verslappen, vergeleken bij hetgeen zij in het eerst waren. Dit ligt in het woord epheris (Efeze), hetwelk volkomen bij deze beschrijving past. Hij, die de zeven sterren in zijne rechterhand houdt, en in het midden der kandelaren wandelt, vond in Efeze werken, arbeidzaamheid, lijdzaamheid,standvastige bestrijding van het kwade, getrouwheid en beslistheid in de tucht, blijmoedigheid in het dragen van eiken last om Christus' wil, en eenen rechtmatigen afkeer van daden en gewoonten, welke Christus ook haat. Maar Hij vond er ook het gebrek, dat zij hunne eerste liefde hadden verlaten, hetwelk berouw en bekeering tot de eerste werken vereischte, indien zij niet geheel en al als gemeente wilden vernietigd worden. Het is mogelijk, dat men de gaven bezit en gebruikt om het ware en het valsche te kunnen onderscheiden, een juist oordeel te kunnen vellen in heilige zaken, ijverig en zelfopofferend te zijn in hetgeen recht en waar is, en zich met waren ernst van valsche apostelen en kwaaddoeners af te zonderen, en toch die warme en reine liefde te missen, die in het hart van jonge Christenen brandt, en die wij, om in het oordeel te kunnen bestaan, moeten voeden en krachtig in het leven behouden. En dit was het treurige gebrek van de gemeente te Efeze. Zonder twijfel wordt hier niet de persoonlijke toestand van ieder lid der gemeente beschreven. Er waren in Efeze ook Smirnasche en Filadelfische Christenen;

Sluiten