Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus wordt beschouwd. Van hen wordt getuigd, dat zij zijn woord bewaard hebben, en dat zij zijnen Naam niet hebben verloochend; terwijl velen dit niet hadden gedaan, en alzoo hunne plaats in het erkende lichaam van Christus hadden verloren. Deze Filadelfiërs maakten slechts eene kleine kudde uit; zij waren arm aan goederen dezer wereld, en van weinig beteekenis in de oogen der menschen. Zij hadden kleine kracht, en zij werden zeer gekweld door kettersche leeraars en bedriegers; doch zij hielden vast aan het woord van Christus, in het geduldig wachten op zijne belofte. Het was eene buitengewone vereeniging, door de koorden van broederlijke liefde samengebonden, gelijk de naam te kennen geeft, en zij ontvingen beloften van bijzondere bewaring en overwinning.

Zeer onderscheiden hiervan was de gemeente van Laodicea. — Hier was niets te prijzen, hoewel er eenige lijders waren, die Christus lief heeft, en die Hij kastijdt. Haar naam ') duidt haar aan als de gemeente, waar eene verwarde menigte heerschappij voerde, de democratische gemeente, waar alles bestuurd en beslist wordt door de volksmeening, door roepen en stemmen, en vandaar eene eigengerechtige en verwaande gemeente. Zij wordt beschreven als eene gemeente, die zichzelve beschouwt als eene modelgemeente. Zij zegt in haar hart: »Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek," maar nooit heeft eene vereeniging van menschen zichzelf zoo schrikkelijk bedrogen. De getrouwe en waarachtige Getuige kon niettegenstaande al die grootspraak niets vinden, dat Hij kon goedkeuren, en Hij verklaart, dat zij ellendig zijn, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt, en dat zij weldra uit zijnen mond gespuwd en weggeworpen zullen worden.

') Ij ad o ik ia — van laos: volk en dikè: oordeel of gericht.

Sluiten