Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij vinden dus alle soorten of bestanddeelen van goed of kwaad in de gemeente van dien tijd te zamen vermengd, of naast elkander geplaatst. Sommigen lieten zich door priesters regeeren, en werden daarom veroordeeld, en anderen werden door het volk geregeerd, en behaagden daarom niet aan Christus. Sommigen bezaten grooten ijver voor de zuiverheid der leer, en de handhaving der goddelijke tucht, terwijl zij de belangrijke eigenschappen van liefde en barmhartigheid misten; en anderen met veel geloof en weldadigheid , duldden het, dat de mannelijker zaken van leer en tucht overvleugeld werden door de leugenachtige aanmatigingen, en het heerschappij voeren van ontuchtige verwijfdheid. Sommigen waren te midden van lijden zonder gebreken, hoewel zwak; en anderen waren in voorspoed sterk, maar dood en bedorven. Er was waar geloof, en valsch geloof, en somtijds geen geloof. Er waren scheuringen, ketterijen, sekten, zoowel als werken des geloofs, edele zelfopofferingen, en voorbeelden van getrouwheid tot in den dood. Er waren toen, zoowel als nu, kinderen des Koninklijks, en kinderen des boozen, tarwe en onkruid, waarheden en dwalingen, zonden en heiligheden. De kwade zuurdeesem was toen reeds werkzaam in het meel van de vrouw, en het onrein gevogelte kon ook toen reeds eene schuilplaats vinden tusschen de takken van den ontluikenden boom.

5. Wij moeten bij deze gelegenheid ook acht geven op den nadruk, dien onze Heer legt op de beoefenende eigenschappen der godsdienst. Hierover gaat de lof en de berisping des Heeren. Wat Hij in de Efeziërs prijst, is hun arbeid, hunne lijdzaamheid, het tegenstaan van het kwade, hun geduld, hunne moedige volharding in het weldoen, en wat hij als een geneesmiddel voor hunne gebreken aanbeval, was dat zij zouden terugkeeren tot de eerste werken. Liefde, dienst, geduld, arbeid,

Sluiten