Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wakende volk des Heeren, die ten tijde van 'sHeeren komst levend overgebleven zullen zijn, zullen niet slapen of sterven, maar zij zullen ptotseling veranderd en opgenomen worden den Heere te gemoet in de lucht. (1 Thess. 4:47.) En daar Christus komen kan in elk van deze voorbijgaande tijden, kan ik niet zien, hoe ware Christenen, het ooit met de Schrift kunnen overeenbrengen, om op sterven te rekenen. De dood is voor de heiligen niet zoo zeker, als doorgaans voorgesteld wordt; en hij heeft niet zulk een indrukwekkend en vertroostend karakter, als de leer van Christus' wederkomst met macht en heerlijkheid, om aan zijne zuchtende en stervende schepping verlossing aan te brengen, en koninklijke macht aan zijne heiligen te geven. Overal verwijst de Schrift, en in al Zijne vermaningen aan de zeven gemeenten bouwt zelfs de Zaligmaker, op deze komst, en op de verandering van hen, die waken en getrouw zijn, en die den dood niet zullen smaken, en op de heerlijke waardigheden waarin alsdan de lijdzaam wachtenden zullen aangesteld worden, en op de sclirikkelijke rampen, welke alsdan degenen die niet gereed zijn, zullen treffen.

En als dit achttienhonderd jaren geleden op zijn plaats wasj toen de komst van Hem, die te komen staat, nog zoovele eeuwen ver in de toekomst lag, hoeveel te meer is het dan nu noodig, hierop te wijzen, nu zestig geslachten zijn voorbijgegaan, en wij werkelijk tot den aanvang van die gewichtige gebeurtenissen zijn gekomen. Dat wij voortgaan met de komst van Christus te prediken als zeer nabij en op handen zijnde, mogen de menschen een eigenzinnig meepraten noemen, maar ten slotte is dit zeker, dat wij slechts prediken zooals Jezus deed, toen het naar allen schijn minder op zijne plaats was dan nu, en zooals alle zijne apostelen predikten', toen zij achttien eeuwen verder van

Sluiten