Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting, als de hier genoemde; wanneer wij daar nauwkeurig op letten, dan wordt het duidelijk, dat deze zeven gemeenten, behalve hun werkelijk bestaan, nog de bestemming hadden om voorbeelden en afbeeldingen te zijn van de onderscheidene tijdperken der gemeente in hare algemeenheid, van haren aanvang tot het einde der wereld; opdat alzoo deze zeven gemeenten ons op profetische wijze de geheele zichtbare gemeente zouden te aanschouwen geven in het zevenvoudig karakter der zeven verschillende toestanden, waarin zij achtereenvolgens zou gezien worden, in de onderscheidene tijdperken van haar bestaan, overeenkomstig het voorbeeld, dat in deze zeven gemeenten is." Nadat wij dit als waarheid hebben aangenomen, ga ik nu over tot het onderwerp dat ik, toen wij laatst samen waren, heb uitgesteld en geef u thans eenige van de onderwijzingen uit deze brieven.

2. In betrekking tot de geheele gemeente, die ons hier wordt voorgesteld.

Het onderwerp is zoo belangrijk en uitgebreid, dat wij er wel met eerbiedige harten op mogen letten, en God bidden, dat Hij met zijne voorlichtende genade ons nabij zij , opdat wij in waarheid mogen hooren, opmerken, verstaan, en inwendig verwerken wat de Geest tot de gemeente zegt.

1. Deze brieven beschouwende als eene beschrijving van de geheele gemeente, vind ik er deze bijzondere waarheid in: dat de belijdende gemeente, naar deuit-

') Mede's Works, Book V, chap. 10, p. 80. — Ook Adreas, een van de eerste schrijvers over de Apokalypse: dia ton ebdomatikou arithmou to mustikon apantachè ekklèsioonsèmainoon. — Zoo ook Vitringa (Anac. Apoc. p. 32) Omnino igitnr existimo Spiritum S. sub typo et emblemate Septem Ecclesiarum Asiae notis mystico et profetice depingere Septem variantes status Ecclesiae Christianae, quibus Successive conspiceretur, etc. — Zoo ook Coccejus.

Sluiten