Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet in de diepten des Satans zijn gevallen. In Sardis was onvolkomenheid, achteruitgang, noodzakelijkheid van bekeering, en een dreigend oordeel, zoowel als de namen dergenen, die hunne kleederen niet bevlekt hadden. In Filadelfia ontdekken wij de synagoge des Satans, bedriegers, dezulken die geheel aardsch geworden zijn, en anderen die het woord van Christus niet bewaard hebben, alsook zulken die bewaard zouden worden uit de ure der verzoeking, en die met hemelsche kronen zullen worden gekroond. En in Laodicea werd gevonden walgelijke lauwheid, ijdele belijdenis, snood zelfbedrog, en was Christus zelf buiten gesloten.

Nooit heeft God op aarde gezaaid, of de Satan heeft er zijn zaad onder gestrooid; of nooit was er eene planning voor Christus, welke niet met de plantingen des boozen werd vermengd en daardoor in haren wasdom belemmerd. God zaaide goed zaad in het Paradijs, maar ten tijde van den oogst, was het meeste onkruid. Tot het eerste altaar op aarde naderde de moordenaar met den heilige: — Kaïn met Abel. Zonen Gods waren er ook vóór den zondvloed; maar de kinderen des boozen waren talrijker. En in alle eeuwen en bedeelingen is het onkruid opgewassen tusschen de plantingen der genade, en waren hunne wortels zelfs dooreengevlochten, zoodat hunne bladeren en vruchten te zamen uitliepen. De gemeente maakt hierop geene uitzondering, en zal dat niet doen, zoolang deze bedeeling duurt. Zelfs in het eerste en zuiverste tijdperk, zooals de verhalen des Bijbels zelf toestemmen, was zij vermengd met wat niet tot haar behoorde. Onder de Apostelen was een Judas; onder de eerste bekeerlingen een Ananias en een Simon, de toovenaar; onder de eerste openbare dienaars een Demas en Diotrefes. En zoolang zij in deze wereld voortbestaat, zal er een Antichrist zijn te gelijk met Christus, en zullen

3

Sluiten