Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart der gemeente zich genesteld. Wat in het eerste opkomen werd gehaat en bestreden, wordt nu geduld, en blijkbaar gevoed. En hier komt nog een andere trek bij, die evenzeer door den Heer wordt veroordeeld, en door vele van deze Pergamieten begunstigd. Bij de Nicolaïeten komen de Balaamieten: »volksverwoesters," zoowel als veroveraar svanhetvolk,zooals de beteekenis van het woord Balaam is.x) De zonde van dezen profeet bestond hierin, dat hij met de vijanden van Israël in onderhandeling trad en hun den raad gaf Gods volk over te halen tot het aangaan van verbodene vriendschapsbetrekkingen, en overspelige en afgodische verbintenissen; met dit gevolg, dat er »vier en twintig duizend stierven." (Num. 25 vs. 1). Zoo waren er ook in de gemeente van Pergamus, die den raad gaven om de gemeente in verband te brengen met hare machtige vijanden, hetgeen'niet geoorloofd was. Dezen volgden het voorbeeld van den afvalligen profeet, die Balak leerde de kinderen Israels tot zonde te verleiden. Welke verklaring van deze zaak wij ook aannemen , zij is door Christus veroordeeld, en in zijne oogen komt de toestand der gemeente van Pergamus hierdoor op zulk eene ongunstige wijze aan het licht, dat zij een toonbeeld wordt van de verschrikkelijkste vorderingen op de wegen des verderfs.

De volgende beschrijving wijst ons op een steeds verder voortgaan in deze rampspoedige richting. Hier is eene heidensche, onreine, bloeddorstige vrouw, verheven tot de heerschappij over Gods volk, hetwelk zij regeert en overheerscht, en meesleept in geestelijke hoererij en verfoeielijke daden. Zelfs wordt zij in den schoot van den engel der gemeente gekoesterd, en het

1) Van twee woorden, die verwoesting, en volk beteekenen.

Sluiten