Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoord wordt: dat Christus haar met walging van zich zal werpen.

En in nog een ander opzicht verandert de houding van Christus tegenover deze gemeente achtereenvolgens, op eene wijze, die zijn toenemend ongenoegen over haar, en haar trapsgewijs rijp worden voor het oordeel te kennen geeft. Van de Efeziërs eischt de Heer, dat zij van hunne afneming in de liefde zich bekeeren, en dan wijst de Heer alleen op het feit, dat Hij »zal komen." — Hij beval den Pergamieten zich te bekeeren van hunnne nog ergere gebreken, en laat daarop de veel scherpere aankondiging volgen: »En zoo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen." Aan de Christenen van Thyatire geeft Hij een nog schrikkelijker tafereel van Zijne komst ten oordeel, en verklaart dat Hij Jezabel en die 'met haar overspel bedrijven in het verderf zal storten, en dat Hij hare kinderen door den dood zal ombrengen. De Sardiërs bedreigt Hij, dat Hij over hen zal komen als een dief, op een oogenblik als zij zullen meenen veilig te zijn. Hij verzekert den leugenaars en dwaalleeraars te Filadelfia, dat Hij hen in de'hoogste mate vernederen zal, en dat Hij over hen, die in de wereld verzonken zijn, eene zelfde ure van verzoeking zal doen komen, als over de geheele wereld zal komen; en dat Hij haastig komt, alsof Hij reeds komende was. En aan de walgelijke Laodicëers stelt Hij zich voor als reeds aanwezig, en nu voor de laatste maal hen roepende, terwijl Hij gereed staat om ze uit zijnen mond te spuwen.

En wat beteekent dit alles nu anders, dan dat de gemeente, als een belijdend lichaam, dat in zijnen aanvang zoo rein en zoo heerlijk was, dat in de verschillende tijdperken van zijn bestaan zoovele opwekkingen heeft doorleefd, en met al de duizenden van heiligen, die daar in geweest zijn in het oordeel van Gods Zoon zelf eene zaak is, die trapswijze en in toe-

Sluiten