Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemende mate afneemt en vervalt, eerst in de eene richting, dan in de andere, totdat het volkomen afvalt, en voor altoos verworpen wordt ? — Dit zal voor menigeen eene treurige en schrikkelijke leer zijn. Het is eene schijnbare tegenstrijdigheid. Het bestrijdt menigen liefelijken droom. Het brengt verslagenheid over zekere mensehlievende bespiegelingen, die hoog geroemd worden. Het geeft den doodslag aan het stelsel van een wereldlijk duizendjarig rijk, en aan de hope op eene vernieuwing der wereld door de geestelijkheid. Het toont dat de belijdende gemeente in tegenstelling met de algemeene zienswijze, op weg is om zich te bekeeren tot de wereld, in plaats, dat de wereld door haar op weg zou zijn om zich te bekeeren tot Christus. Maar ik ben zeker dat het de waarheid Gods is, welke ook de logische gevolgtrekkingen mogen zijn, ik sta op de vaste rots van de voorstelling van Christus zelf over deze zaak, van af den troon des gerichts gezien.

3. Verder lees ik uit deze brieven in hunne vertegenwoordigende strekking, wat even belangrijk is, indien niet nog meer. Zij geven het eigen oordeel van Christus, en zijne beslissende uitspraak, over verscheiden ernstige zaken, die in de verloopen eeuwen de gemeenten hebben bewogen, verdeeld, afgetrokken en beroofd, en waarvan sommige op dit oogenblik nog krachtigen invloed oefenen. In dit opzicht verschillen zij grootelijks van de meeste andere gedeelten der Schrift. Ook elders wordt aangetroffen wat, goed verstaan , tot dezelfde uitkomsten leiden moet, maar hier hebben wij niet alleen grondbeginselen, die wij in onze zwakheid hebben toe te passen, zooals de feiten en de omstandigheden dit vereischen; maar de daadzaken zeiven, als onder het oog van Christus geschied, en zijne rechtstreeksche, en gezaghebbende uitspraken daarover; niet alleen de bouwstoffen, waaruit wij ons

Sluiten