Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn van de waarheid Gods. Zij wordt gezegd een stelsel van «werken" te hebben, die op eene nadrukkelijke wijze »hare werken" genoemd worden, in onderscheiding van andere werken, die «Christus' werken" worden genoemd; en het Pausdom is een stelsel van werken, eene godsdienst van ceremoniën, boetedoeningen, vasten, missen, gebeden, heilige avonden, verloocheningen, lichaamsdoodingen, zuiveringen door het vagevuur, en van overtollige en verdienstelijke werken der heiligen, waardoor het verzekert zijne aanhangers zullen behouden worden. Zij was eene overspeelster, en het Pausdom wordt bovenal gekenmerkt door de ongeoorloofde wijze waarop het omgang heeft gehad met de koningen en de machten der aarde; het heeft hunne begeerten ingewilligd met het doel om over hen te heerschen, en het heeft Gods volk geleerd om door aanneming van de vormen der wereld, het Christendom de overvvinning te doen behalen. Zij was eene vervolgster en moordenaarster van de profeten en de getuigen Gods,; en het Pausdom is nergens meer door bekend, dan door de gestrengheid waarmede het hen heeft behandeld, die zijn goddelooze aanmatigingen weerstonden, en wegens de openbare en geheime pijnigingen en slachtingen der heiligen. «Want in dezelve is gevonden het bloed der profeten, en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde." Volgens de geloofwaardigste lezing van deze brieven, wordt deze Jezabel voorgesteld als de vrouw van den engel der gemeente; en het is een eigenaardig kenmerk van het Pausdom de geestelijken te dwingen tot den ongehuwden staat, omdat het hen beschouwt als gehuwd met de Kerk, en daarom alle zijne zonen en dochteren leert om hen «vaders" te noemen. Ook wordt van deze Jezabel gezegd, dat zij «kinderen" heeft, waar Christus evenmin een welgevallen in heeft, als in haar; en van-

4

Sluiten