Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente zegt." Gij hebt mijne verklaringen gehoord; hebt gij de waarheid er van in uw binnenste opgenomen? Als ik den waren zin der Heilige Schrift in dezelve heb gegeven, dan bekleeden deze zeven brieven eene plaats die, wat hun eigene inwendige belangrijkheid en waarde betreft, zoowel als wat aandrang aangaat, waarmede zij voor onze aandacht worden gebracht, alles overtreft. Zij bevatten de geschiedenis van Christus' gemeente, door den Heer zeiven gegeven. Zij geven Christus' eigene beoordeelingen over alle hare eigenaardige vormen en daden, gedurende twee duizend jaren. Zij doen ons Christus' eigene uitspraak hooren over al de groote vraagstukken, die haar hebben bewogen, en over al de voorname invloeden en neigingen, uitwendig en inwendig, die op haren aard en hare bestemming, in elk tijdperk van haar bestaan, invloed hebben geoefend. De wenken zijn weinige in getal, maar hun goddelijk karakter is niet te miskennen. Voor hem, die er op behoorlijke wijze kennis mede maakt, en die er oprecht mee te werk gaat, zijn zij veelomvattend, waar, en voor geen misverstand vatbaar.

En indien deze brieven door mij juist zijn verklaard, dan hebben wij daarin datgene, waaraan vele Christenen zoo groote behoefte hebben gevoeld, nam.: eene afdoende oplossing van de groote strijdvragen tusschen ons, en de verdedigers van de bisschoppelijke bediening, en de pausgezinden, en de aanhangers der Staatskerken, en die op onrechtmatige wijze zich gezag aanmatigen, en de veelsoortige dwaalleeraars en radicalen. Ook wordt hier de vraag voor goed beantwoord of de gemeente, dan wel de wedergekeerde Zaligmaker de verlossing van de bedorvene en oproerige volken der aarde tot een gelukkig einde zal brengen; of het duizendjarige rijk van vrede en algemeene rechtvaardigheid tot stand zal komen door de werktuigen, die nu aan den arbeid

Sluiten