Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afvallige Christendom. Met andere woorden, het is de Apokalypse van Christus in betrekking tot zijne uitverkorenen in den hemel, nadat zij zijn «aangenomen," «opgenomen" — op wonderbare wijze verplaatst, uit de wereld in de wolken, en vóór dat zijne bezoekingen zullen komen over hen die niet «waardig geacht worden te ontvlieden alle deze dingen," en dus «verlaten worden."

Maar alvorens tot de behandeling van deze verhevene openbaring over te gaan, is het noodig, dat wij eerst eenige zaken meer volkomen ophelderen, die nog betrekking hebben op de gemeente in hare aardsche loopbaan en bestemming.

De zeven brieven beschouwende als eene bescbjijving van de op elkander volgende tijdperken van de geschiedenis der gemeente, hebben wij eene reeks van tafereelen aanschouwd van toenemende afval en ontaarding, die zoozeer tegen het algemeene gevoelen, en de algemeene denkwijze indruischt, dat wellicht sommigen geneigd zullen zijn de juistheid der verklaring in twijfel te trekken. Sommigen denken waarschijnlijk dat, indien de erkende gemeente altijd een nederwaartsche strekking heeft, zij dan als eene mislukking moet beschouwd worden, en het Evangelie als ongeschikt om het voorgestelde doel te bereiken. Ik had deze beschouwingen der zaak niet over het hoofd gezien. Maar bovendien zijn wij het aan de waarheid en aan hen die oprecht verlegen zijn geworden, doordien zij onze verklaringen vergelijken met de algemeene voorstelling van voorzienigheid en openbaring, verschuldigd om er iets meer van te zeggen.

Let dan, in de eerste plaats, op dat wat de geschiedenis der gemeente tot hiertoe aangaat, het eene eenvoudige daadzaak is, dat zij zich steeds heeft bewogen op den weg van achteruitgang, dat rampen van ver-

Sluiten