Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien dit niet zoo geweest ware, zouden deze droevige gebeurtenissen ons geloof wellicht kunnen schokken, maar nu wij de geheele geschiedenis van het Christendom vooruit geschetst in de voorspellingen van den Stichter voor ons hebben, en de gebeurtenissen tot in de kleinste bijzonderheden overeenkomen met de voorzeggingen, die zoozeer tegen alle menschelijke verwachtingen en gedachten indruischen, nu zijn wij verzekerd, dat er eene bovenmenschelijke voorkennis, en eene wijsheid in is, die alleen van God kan komen.

Ook volgt uit deze zich vermenigvuldigende gebreken niet, dat wij het Evangelie als eene mislukking moeten beschouwen. Indien in het Nieuwe Testament verklaard was, dat het Evangelie door zijne belijders nooit zou worden misverstaan of verloochend; dat de hemelschen in aanraking met de aarde nooit konden bezoedeld worden; dat de kring der gemeente altijd van invallen des Satans bevrijd zou blijven, dat in de jaarboeken der gemeente geene ketterijen, scheuringen, onstandvastigheid, leugenen, bedriegerijen, huichelarijen of misdaden zouden gevonden worden; en dat de loop der gemeente gelijk zou zijn aan eene heldere, kalme rivier, die door niets in haren loop wordt gestuit, wier wateren niet verontreinigd worden, en die zich door al de eeuwen heen eenen weg zou banen, totdat de wereld bedekt zou zijn met den oceaan van de door haar verspreide zegeningen; dan zouden inderdaad deze verduisteringen der schoone schilderij ons noodzaken om toe te stemmen, dat het Christendom mislukt is. — Maar er staat niets van dien aard in het Nieuwe Testament geschreven. In elke zinspeling op den toestand der gemeente in deze wereld, of op den aard en het doel dezer bedeeling wordt juist het tegendeel gevonden. De wondervolle prediking van Christus zelfvergaderde slechts »een klein kuddeke," en één daarvan was een

5

Sluiten