Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duivel. De hoogste verwachting van Paulus en zijne grootsche werkzaamheden was, dat hij er »eenigen mocht winnen." Jakobus verklaart, dat het doel van het aanbod van Gods genade aan de heidenen was, »om uit hen een volk aan te nemen voor Zijnen naam," en dat »hiermede overeenstemmen de woorden der profeten." (Hand. 15 vs. 14, 15.) Zelfs de beschrijving van de ware voorwerpen van Gods genade (ekklèsia) duidt hen aan als eene uitzondering op de groote massa; als uitgekozenen en verkorenen, aan wier uitnemende voorrechten de groote menigten van alle eeuwen geen deel hebben. — En hij die het Evangelie, zooals wij het nu hebben, beschouwt, als bestemd, toegerust en verordend om het geheele menschdom te bekeeren en de geheel» wereld tot heiligheid te vernieuwen, gelooft wat de Schrift niet leert, en hij verwacht wat God nooit beloofd heeft. In het gansche Christendom is er geene achtenswaardige geloofsbelijdenis, waar zulk een leerstuk in voorkomt. Integendeel, de oorspronkelijke belijdenis van het Protestantisme veroordeelt als «Joodsche begrippen" elke gedachte, dat »de geloovigen de heerschappij over de wereld zullen verkrijgen, en de goddeloozen aan alle plaatsen zullen ten onder gebracht worden, vóór de opstanding der dooden." ')

') John Conrad Poebtsl haalt dit artikel aan, in zijne preeken over de Augsburgsche geloofsbelijdenis, hetwelk de leer van de bekeering der wereld verwerpt, en hij verklaart, dat „hel denkbeeld van eene gouden eeuw in deze wereld vóór de opstanding der dooden, louter een hersenschim is, niet alleen in tegenspraak met geheel de Heilige Schrift, maar bijzonder met de duidelijke en heldere profetieën van den Heer Jezus Christus, en zijne geliefde Apostelen, waar zij spreken over den tijd, die den dag des oordeels onmiddellijk zal voorafgaan. Matth. 24 vs. 28; 1 Tim. 4 vs. 1 ; 2 Tim. 3 vs. 1 ; 2 Petr. 3 vs. 3 ; en andere plaatsen, waar men meer over dit onderwerp kan vinden. Daar wordt niets voorzegd van eene gouden eeuw, maar alleen van kruis en vervolging, die over alle standen

Sluiten