Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loop der eeuwen ook mogen getroffen hebben, toch is het waar, en in deze brieven duidelijk voorgesteld, dat God nooit zonder zijne getuigen op aardeis. Niettegenstaande de kwijnende liefde, de valsche apostelen, en de praktijken der Nicolaïeten te Efeze, waren er toch sommigen, die de kwaden niet konden dragen, en die volhardden, arbeidden en leden voor den naam van Jezus, en wier getrouwheid met de genietingen van het Paradijs zouden beloond worden. Bij al de armoede, en verdrukking, en laster, en de leugenaars van de Synagoge des Satans, waarmede die van Smirna gekweld werden, waren er toch eenigen die rijk waren in genade, getrouw tot het einde, en bestemd om de kroon des levens te dragen, zonder dat zij door den tweeden dood werden gekweld. Hoewel de gemeente van Pergamus zich dicht bij den troon des Satans bevond, en er verdedigers van overspelige verbintenissen in waren, en menschen die overweldiging en boosheid tot een stelsel maakten, bezat zij toch ook leden, die den naam des Zaligmakers vasthielden, en in het geloof volhardden tot in den dood, en die het verborgen manna zouden ontvangen, en onthaald worden op het hemelsche brood, en den witten gegraveerden keursteen van voorrang en hemelsche eer zouden dragen. Zelfs in Thyatire, waar Jezabel hare walgelijke onkuischheden pleegde, bestond een overblijfsel, dat zich van de diepten des Satans verwijderd hield, de werken van geloof en liefde beoefende, en zich een goed recht verwierf op het deelnemen aan het oordeel over de heidenen, en om de morgenster te ontvangen. De doodigheid van Sardis had niet de geheele gemeente doordrongen, maar er waren eenige weinige namen overgebleven, die hunne kleederen niet bevlekt hadden, die de waarheid hadden ontvangen, onderwezen en beleefd, en die met Christus zouden wandelen in

Sluiten