Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

witte kleederen, en die Hij in den hemel als de zijnen zou belijden. Hoewel de Filadelfiërs slechts een handvol-zijn te midden van bedriegers, en zij onder zulken wonen, die maar al te zeer op hun gemak zijn in de genietingen dezer wereld, zijn zij toch eene vereeniging van ijverige broeders, voor wie de deur niet kan worden gesloten, aan wier voeten de Synagoge des Satans zal worden vernederd, en die uit de ure der verzoeking zullen bewaard worden, terwijl zij worden overgeplaatst in den hemelschen tempel, en versierd met den naam van God, van het nieuwe Jeruzalem, en met den nieuwen naam van Christus zelf. En te midden van de walgelijke lauwheid, hoogmoed, trotschheid en ledigheid der Laodiceërs, zijn er sommigen, die Jezus kastijdt, omdat Hij hen liefheeft, en eenigen die zijne stem hooren, opendoen, en met Hem avondmaal houden , en die met Hem zullen zitten in zijnen troon. Zoo in deze zeven tafereelen de geheele duur van de geschiedenis der gemeente is begrepen, dan blijkt het klaar als de dag, dat God zijne heiligen heeft in alle eeuwen. Als wij overzien, wat de bijzondere kenmerken zijn van onzen tijd, nam.: de onrechtvaardigheid, de gierigheid, de wellust, de ontrouwheid, de geveinsdheid, de .goddeloosheid, de misdaden, de onoprechtheid, en de verborgen ongerechtigheden, die men niet kan noemen , die alle kringen van de gemeente, van het dagelijksche leven en van den Staat beheerschen; wanneer wij acht geven op de zonden, die bedreven worden door menschen, die zich Christenen noemen, op de onbeschaamde wereldschgezindheid van godsdienstbelijders, op de verdwijning van alle onderscheidende leerstellige waarheid, en het prijs geven van het huis Gods en zelfs van den heiligen leerstoel aan ijdelheid, staatkunde, zelfzucht, zinnelijkheid, en snoode bedriegerijen in den naam van Jezus; wanneer wij zien op het gebrek aan

Sluiten