Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondergeschiktheid, dat in de meeste zoogenaamde christelijke huisgezinnen tot uitspattingen overslaat, op dé geheime zonden en bedekte moorddadige misdaden, waaraan zich dusgenaamde christelijke mannen en vrouwen schuldig maken, en op die volkomene zedeloosheid, hartstochtelijke voortvarendheid en onkuischheid van de bedrijvigste, luidruchtigste godsdienstige menschen van onzen tijd; wanneer wij aanschouwen hoe de zonde in deze dagen voortgaat, gelijk de dood op het vale paard, met de hel achter zich, en dat zij zoo ver gekomen is, van de namen op te schrijven dergenen in onze gemeenten, die wij vrijmoedig als ware eri degelijke heiligen Gods erkennen, dan zijn wij somtijds in de verzoeking, om met den Psalmist te zeggen: »Allé menschen zijn leugenaars," en te denken, dat God van zijne regeering over de menschen afstand heeft gedaan, en hen heeft overgegeven om door de dwarlwinden van hunne eigene hartstochten naar hunnen onvermijdelijken ondergang gedreven te worden. Maar bij al de harde dingen, die wij genoodzaakt zijn, zoo wij eerlijk en oprecht willen wezen, tegen de tegenwoordige christelijke volken te schrijven, heeft God gezorgd, dat Hij niet zonder getuigen is; en Hij heeft nog een volk, dat de heerschende afgoderij des tijds «iét heeft gehuldigd. Hoe aardsch en verachtelijk het geheel moge wezen, er is goud in, evenals er een Henoch en een Noach was in het geslacht, dat leefde voor den zondvloed , en zelfs een Lot in Sodom. Altijd zijn er eenigen geweest, die tegen de bedorvenheden van hunnen tijd getuigd hebben. Het reine ideaal heeft zich altijd eenigszins verwezenlijkt. Hoe dor de jaarboeken der gemeente er ook mogen uitzien, beide in de profetische en geschiedkundige aanteekeningen; die ze onderzoekt zal toch vinden, dat zijn pad met geestelijke frischheid is omzoomd; op het verwijderde

Sluiten