Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tooneel verdwijnen de voorbeelden van geloof, reinheid liefde, toewijding, heldenmoed en gehoorzaamheid nooit geheel uit het gezicht, de aangenaamste worden dikwijls gevonden in de bijwegen, en op plaatsen waar men ze het minst zou verwacht hebben. Zelfs in de duisterste tijden, vindt men, verborgen in de verwaarloosde kronieken, edele namen, die flonkeren in den glans van alle christelijke deugden. En bij wijze van vergoeding, vindt men bijna altijd , dat wanneer de duisternis en de dood op de eene plaats de overhand hebben, het licht en het leven op eene andere plaats zich krachtig openbaren." Toen het geloof in Antiochië kwijnde, bloeide het in Milaan. Terwijl de gemeenten van Alexandrië en Carthago in den vervallen toestand van het formalisme overzonken, bestreden de gemeenten van Gallië de gebreken van de heerschende beschaving en de ruwheid en wanorde van de onbeschaafdheid. Terzelfder tijd toen de goddelooze aanmatigingen van Rome toenamen, bevond zich Ierland in eenen toestand van licht, leven, heiligheid en schoonheid, waarin het vóór of na dien tijd niet geweest is. Terwijl Mohammed de wraak Gods uitoefende in Syrië en Egypte, bestudeerden de monniken van Jona hunnen Bijbel, en gingen Schotsche zendelingen buiten de Angel-Saksische grenzen en drongen door tot in het hart van Duitschland. Toen Gregorius de zonen van keizer Lodewijk aanmoedigde om hunnen vader te beoorlogen, predikte Claudius de waarheid te Turijn, en versierde zijne prediking door een heilig leven. Toen het pauselijk' hof te Avignon de godsdienst onteerde door een weelderig en misdadig leven, waren er vrome menschen, die in de Duitsche steden boeken schreven, predikten en de goddelijke deugden beoefenden. Toen de nacht van bijgeloof en dwingelandij in Frankrijk donkerder werd, ging in Engeland de morgenster der Hervorming op. Toen de

Sluiten