Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwen zichzelven, met al wat zij hebben en zijn, als zijn eigendom. Plechtig hebben zij zich verbonden om al wat verkeerd is openlijk te wederstaan, en nu willen zij ook geen gemeenschap hebben met de kwaden, noch omgang met zulken, die zich voor Apostelen uitgeven, maar het niet zijn; zij haten en verfoeien de daden van dwingelanden, die het Godsbeeld overal waar het aanwezig is, zoeken te vertreden, en zij vreezen niet hunne veroordeeling uit te spreken over hén, die onrecht doen, hoeveel zij zich ook inbeelden, en hoe hoo* zij ook geplaatst zijn. Er bestaat in onze dagen eene lichting; die dat voor het beste Christendom houdt waar de meeste dusgenaamde toegevendheid voor en verdraagzaamheid van alles en allen in gevonden wordt en dat strijd voor overtuiging op maatschappelijk gebied, en scheidingen en verschillen op het gebied des geloofs, als onbetamelijk verwerpt. Maar dat is het Christendom niet, hetwelk de Heere Jezus in deze brieven prijst. Zij, die de Heer hier als de zijnen erkent kunnen de kwaden niet verdragen, zij beproeven degenen, die zeggen dat zij Apostelen zijn, en stellen hunne bedriegerijen ten toon; zij haten de daden der Nicolaïeten en houden vast aan de waarheid, zooals zij die van den Heer ontvangen hebben, terwijl zij ernstig strijden voor het geloof. J

Een ander kenteeken is, dat zij arm zijn, en belasterd, en beproefd, en met zelden tot den dood toevervol-d De Smirnasche Christenen zijn in meerdere of mindere mate allen ware heiligen Gods. Het schijnt eene onveranderlijke wet te zijn in deze bedeeling, dat hü die niet van den Heer bestraft wil zijn, op deze aarde door vele wederwaardigheden moet gaan. De rijkste en onafhankelijkste mensch is overtuigd, als hij een waar Christen is dat hij een van Gods armste en hulpbehoevendste schepselen is. Hij is arm van geest, en zijne aardsche

Sluiten