Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die in het midden der vlammen, welke, hem verteerden, zingen en dankzeggen kon. Die van Pergamus hielden vast aan den naam van Christus, verloochenden zijn geloof niet en bleven standvastig in blijde gehechtheid aan de waarheid, tot onder het zwaard van den beul. Die van Thyatire en Filadelfia worden bijzonder geprezen voor hunne volharding te midden van verraad en lijden, en in het blij vooruitzicht op de spoedige komst van hunnen goddelijken Verlosser behielden zij wat zij hadden. En het is altijd een kenmerk van Gods heiligen geweest, liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor eenen tijd de genietingen der zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten van Egypte.

En zoo er in deze brieven nog een ander bijzonder kenmerk der heiligen wordt aangewezen; dan is het de innige belangstelling, waarmede zij de vergelding des loons bij de komst en de openbaring van Jezus Christus te gemoet zien. Hun hoop is gevestigd op het Paradijs Gods. Zij jagen naar eene hemelsche kroon. Zij hebben hun hart gezet op hemelsche spijze: en op een kleinood van hemelsche voorkeur en onderscheiding op eene heilige koninklijke heerschappij, op het ontvangen van de morgenster, op het erkend worden van God en zijne Engelen, op het geschreven worden onder de voreten in het eeuwige koninkrijk, en op een zitten met Jezus in zijnen troon. Zij gelooven, dat deze dingen bestaan , dat zij voor hen bestemd zijn, en dat het de goede wil Gods is, dat zij die zulleA bezitten; zij wachten er op, niet aanmerkende de dingen ?! m™2f' de dingen die men niet ziet. Ziende dat Christus deze dingen gegeven heeft, hebben zij ze omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdehngen waren op de aarde, verwachtende de

Sluiten