Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zalige hoop, en de verschijning der heerlijkheid van den grooten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus.

Wat zal met deze menschen geschieden? Velen hunner zijn ontslapen; en'te allen tijde is dagelijks de eene of de andere van hen tot het graf verwezen. Hun stof ligt over de gansche wereld verspreid, terwijl hunne plaats hen niet meer kent. Maar deze brieven maken weinig melding van den dood. Het meeste wat zij daarvan zeggen is, dat Christus dien heeft ondergaan, en dat Hij opgestaan is, en dat Hij de sleutels heeft beide van den dood en de Hades. Daarna kan hij bijna niet meer als de dood beschouwd worden. De toespraken aan deze gemeenten geven den indruk, alsof zij tot het einde der eeuwen zouden voortleven, en aan t einde van de eindgebeurtenissen nog in leven zouden zijn Van de opstanding wordt daarom ook slechts bij wijze van gevolgtrekking gesproken. In het wezen der zaak wordt de opstanding in al de zeven beloften verondersteld, maar de korte gaping in het leven van de heiligen wordt behandeld, als nauwelijks waardig om onder de groote gebeurtenissen van dit gezicht te worden opgenomen. Het hoofdonderwerp is de wederkomst van Jezus en zijne openbaring aan zijne gemeente, en het geheel is vervuld met de voorbereiding tot die komst en de belooningen die dan aan de heiligen zullen gegeven worden. En als Christus komt, zal hetzelfde geschieden met de geloovigen, die in Hem ontslapen zijn, als met de levend overgeblevenen, die Hem verwacht hebben. Wat betreft hetgeen bij de komst des Heeren met hen zal geschieden, heeft de eene mets voor boven den ander. Als de Heer zelf zal nederdalen van den hemel met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods, dan zullen zij, die in Christus gestorven zijn, eerst opstaan. Dit wordt ons in het apostolische bericht duidelijk geleerd. En als zij

Sluiten