Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dit is de eerstvolgende groote gebeurtenis, die wij nu eiken dag mogen verwachten. Ik weet niets in de goddelijke profetieën, dat nog vervuld moet worden, vóór 's Heeren plotselinge oproeping uit de lucht: »Ga heen, mijn volk! ga in uwe binnenste kamers, en sluit uwe deuren achter u toe; verberg u als in een oogenblik, totdat de gramschap overga; want ziet, de Heere zal uit zijne plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken" (Jes. 26 vs. 20, 21), of het moest zijn, dat de teekenen, die alreeds zijn verschenen, nog donkerder moeten worden. Dit alles zal op den een' of anderen dezer dagen, of in den een' of anderen dezer nachten vervuld worden, zeer zeker eer er veel jaren meer zullen zijn voorbijgegaan. In eenige van deze dagen en nachten, terwijl de menschen aan hunne dagelijksche bezigheden zullen zijn, en alle dingen op hunne gewone wijze zullen voort-

niet op het tooneel zullen zijn, waarover die oordeelen zullen worden uitgestort, maar in de hemelen, Tanwaar zij komen." Plain Papers pp. 94—96.

„Het blijkt uit 2 Cor. 5 vs. 4 dat wij ons niet moeten voorstellen, dat de verheerlijking des lichoams aan het einde bij de algemeene opstanding zal plaats hebben, want de Apostel begeert het voor zichzelven, in plaats van den dood." Anberlen on Dan, and Rev., p. 332

„Daniël schijnt een type te wezen van hen , die bewaard zullen worden uit de ure der verzoeking. Als alle natiën, geslachten en volken opgeroepen worden om het beeld in het dal Dura te aanbidden, dan is hij daar niet." Apocalypse Expounded, vol. 1, p. 207.

„Joh. 14 vs. 1—3 veronderstelt noodzakelijk eene wegneming aller-, heiligen van de aarde, op dezelfde wijze als Christus opgenomen is En al de legenden van'de Roomsche kerk, als de hemelvaart van de heilige Maagd, en van andere heiligen, wijzen op deze groote hoofd, waarheid. Ik geloof dat die van Christus zijn uit hunne verdrukkingen zullen verlost worden, als zy opgenomen, en met hunne woonstede , die in de hemelen is , overkleed worden." Irving on 1he Apoc. , vol. II p. 1024.

Sluiten