Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer 't verscheen, Was reeds het beeld gezien, en door alle eeuwen heen. Aan twee der zijnen gaf der eeuwen Heer 't vermogen Zijn rijk t' aanschouwen. Met de toekomst klaar voor oogen Beschreef Johannes in hoog dichterlijke taal Den bangen worstelstrijd, de blijde zegepraal, Bezeeglend Daniël, die 's werelds koninkrijken Bij 't komen van den Zoon des menschen zag bezwijken.

Wat roemt de wereld op haar zeden,

Zij, die U doodde en eeuwig haatl In TJ, Heer, U alleen, ons leven, En U geheel ons hart te geven

Is 'teenge, dat voor God bestaat.

') Ik hond het derhalve voor zeker, dat de Heilige Geest onder het type en zinnebeeld der zeven gemeenten van Azië op verborgene en profetische wijze geteekend heeft, zeven verschillende toestanden der Chr. gemeente, die achtereenvolgens zonden aanschouwd worden. — Over het getal zeven, op verborgen wijze den voortdurenden toestand der gemeente aanwijzend.

") Het is niet waar, maar de duivel maakt het eigenlijk de menschen wijs, dat de geheele wereld christelijk ïal worden. De duivel doet. het om de rechte leer te verduisteren, zoodat men die niet zal verstaan. Daarom neem u daarvoor in acht. . . . Gij moet niet meenen, dat de geheele wereld, dat alle menschen in Christus zullen gelooven, want wij moeten altijd het heilige kruis dragen, zoodat degenen die de Christenen vervolgen, de meerderheid uitmaken. luthbb.

*) Wij weten voorts, dat de gemeente in dit leven aan het kruisdragen onderworpen is.

Sluiten