Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals alles in de kerk hoogste harmonie en orde uitdrukt 200 wijst ook het kerkelijk recht op een trapsgewijze formatie van de onveranderlijke wet Gods tot in de veranderlijke menschelijke wetten.

Het positieve goddelijke recht grijpt onmiddellijk terug op de openbaring en is in de Heilige Schrift en in de overlevering opgenomen. Het Natuurrecht is door God aan de menschen gegeven door het verstand. Beide soorten van goddelijk recht zijn volkomen gelijkwaardig. Zij vormen de onveranderlijke, vaste basis der kerkelijke rechtsordening. Vaststellen, wat in de rechtsorde der kerk goddelijk recht is, is voorbehouden aan het onfeilbaar gezag van den Paus. Goddelijk recht kan dus niet gewettigd, maar alleen vastgesteld worden. Er kan geen nieuw goddelijk recht geschapen worden, omdat dit onver' eenigbaar is met het eeuwigheidskarakter van het goddelijk recht. Het is even onmogelijk dat het goddelijk recht opgeheven of veranderd zou kunnen worden. Daar echter het kerkelijk recht in gevolge van zijn innige verankering in het geloof der kerk ook ten nauwste verbonden is met het dogma, kan in den loop der ontwikkeling — de geschiedenis getuigt daarvoor — een steeds helderder inzicht der wezenlijke normen van het goddelijk recht tot stand komen. Dus kan met andere woorden de rechtsmaterie meer en meer vastgesteld, maar niet veranderd worden.

Naast het goddelijk recht ontstaat het zuiver kerkelijk menschelijk recht krachtens de daaruit voortvloeiende volmacht, het jus mere ecclesiasticum of jus humanum.

Daar echter dogma, sacrament en rechtsbevoegdheid een mystieke drieèenheid in het wezen der kerk vormen en het kerkelijk recht zorgen moet voor de uitvoering dezer zending, kunnen deze wetten zich niet uitsluitend bezig houden met de sociale ordening der menschen, zij moeten echter ook de uit' voering der geloofsartikelen verzekeren en dienen ter admini' stratie der bovennatuurlijke genadenmiddelen op aarde. Daar' door onderscheidt zich echter ook dit recht zeer grondig van ieder ander.

Het kerkelijk recht gaat echter nog verder want het omvat niet slechts — zooals ieder ander recht — het forum externum, de uiterlijke rechtssfeer, grijpt echter ook in de sfeer van het

Sluiten