Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onvermoeid ter rijde stond. Nogmaals mijn oprechte dank.

En als ik hier op deze plaats nog al degenen gedenk die mij in oprechte vriendschap bijstonden dan is dit niet alleen omdat ik hen dankbaar ben, maar omdat de vriendschap die mij hier omringt altijd tot het mooiste en het beste behooren zal van alles wat ik in het mij werkelijk dierbaar geworden Holland ondervonden heb.

Het arbeidsveld dat mij hier toegewezen is omvat de Geschiedenis van het Kanoniek Recht. Het is vanzelfsprekend dat ik bij mijn lessen in nauw contact wensch te blijven met de ordinarius voor kerkelijk recht Mgr van Welie op wiens blijvende hulp ik hoop te mogen rekenen. Toch brengt het kader van mijn vak mij ook met twee andere Professoren dezer facul' teit in wetenschappelijk contact. Professor Mulders die ook een deel van de kanonistiek verzorgt, waar het zich hoofdzake lijk om het missie-recht en het recht der oostersche kerken handelt — en wiens medewerking ik verzoek in 't behandelen dezer stof. Het tweede vak is kerkgeschiedenis die gezien van het standpunt van den rechtshistoricus de zuster is der kerke hjke rechtsgeschiedenis. Het verheugt mij werkelijk zeer dat juist Professor Post als echte onderzoeker deze leerstoel bezet, rijn werk over het eigenkerkenrecht bracht ons reeds met elkander in aanraking nog voor wij elkaar ontmoeten. Daarom te meer vraag ik heden om rijn steun.

Omdat echter het kerkelijk recht niet alleen de Theologen maar ook de Juristen veel mede te deelen heeft, zoo richt ik hier mijn oog ook op de heeren juristen der Juridische faculteit. Mijn geheele wetenschappelijke opleiding was die van een jurist en ik beken mij gaarne tot deze wetenschap, die ik ook aan de juridische faculteit der Weensche Universiteit gediend heb. De samenhang is zoo groot ook in het studieplan van deze Universiteit, dat de band tusschen jurisprudentie in hare ver' takkingen en mijn arbeidsveld zeer vast verbonden blijven.

Op dezelfde wijze ontmoeten geschiedenis van het kanoniek recht en historische en rechtS'philosophische vakken van de Philosophische Faculteit elkander. Al deze Heeren Professoren wil ik hier gaarne begroeten.

Het zou mij zwaar vallen in dit oogenblik niet terug te blikken naar daar vanwaar ik gekomen ben. Ik denk in onwrik

Sluiten